虞美人·风回小院庭芜绿拼音版

作者:李煜 朝代:宋朝
虞美人·风回小院庭芜绿原文
风回小院庭芜绿,柳眼春相续。凭阑半日独无言,依旧竹声新月似当年。
笙歌未散尊罍在,池面冰初解。烛明香暗画堂深,满鬓青霜残雪思难任。(尊在 一作:前)
虞美人·风回小院庭芜绿拼音版
fēng huí xiǎo yuàn tíng wú lǜ ,liǔ yǎn chūn xiàng xù 。píng lán bàn rì dú wú yán ,yī jiù zhú shēng xīn yuè sì dāng nián 。
shēng gē wèi sàn zūn léi zài ,chí miàn bīng chū jiě 。zhú míng xiāng àn huà táng shēn ,mǎn bìn qīng shuāng cán xuě sī nán rèn 。(zūn léi zài yī zuò :qián )
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李煜的诗词大全 李煜的代表作 写过的诗词

《虞美人·春花秋月何时了》 《阮郎归(东风吹水日衔山)》 《谢新恩(樱花落尽阶前月)》 《梅花》 《渔父·浪花有意千里雪》 《破阵子·四十年来家国》 《菩萨蛮(蓬莱院闭天台女)》 《临江仙·樱桃落尽春归去》 《题金楼子后》 《喜迁莺(晓月堕)》 《送邓王二十弟从益牧宣城》 《捣练子令·深院静》 《病中感怀》 《虞美人(风回小院庭芜绿)》 《悼诗》 《渔父(浪花有意千里雪)》 《病中书事》 《浪淘沙(帘外雨潺潺)》 《菩萨蛮·花明月暗笼轻雾》 《临江仙(庭空客散人归后)》 《更漏子(金雀钗)》 《秋莺》 《长相思·一重山》 《书琵琶背》 《喜迁莺·晓月坠》 《阮郎归·呈郑王十二弟》 《谢新恩(冉冉秋光留不住)》 《挽辞》 《云鬓裁新绿,》 《临江仙·樱桃落尽春归去》 《虞美人·风回小院庭芜绿》 《捣练子令(云鬟乱)》 《后庭花破子(玉树后庭前)》 《菩萨蛮》 《菩萨蛮(铜簧韵脆锵寒竹)》 《望江南·闲梦远》 《渡中江望石城泣下》 《木兰花·晓妆初了明肌雪》 《柳枝(风情渐老见春羞)》 《浪淘沙·往事只堪哀》 《赐宫人庆奴》 《子夜歌(人生愁恨何能免)》 《相见欢(林花谢了春红)》 《浣溪沙·转烛飘蓬一梦归》 《渔父(一棹春风一叶舟)》 《浪淘沙令·帘外雨潺潺》 《浪淘沙(往事只堪哀)》 《一斛珠(晓妆初过)》 《子夜歌(寻春须是先春早)》 《书灵筵手巾》 《开元乐(心事数茎白发)》 《南歌子(云鬓裁新绿)》 《清平乐·别来春半》 《青玉案(梵宫百尺同云护)》 《渔父(一名渔歌子)》 《清平乐(别来春半)》 《渔父·浪花有意千里雪》 《相见欢·林花谢了春红》 《采桑子(一名丑奴儿、罗敷媚、罗敷艳歌)》 《菩萨蛮·花明月暗笼轻雾》 《谢新恩·冉冉秋光留不住》 《忆江南·多少恨》 《浪淘沙令·帘外雨潺潺》 《望远行·碧砌花光照眼明》 《玉楼春(晚妆初了明肌雪)》 《谢新恩(樱花落尽春将困)》 《乌夜啼·昨夜风兼雨》 《赐宫人庆奴》 《望江南(多少恨)》 《采桑子(亭前春逐红英尽)》 《虞美人·风回小院庭芜绿》 《更漏子(柳丝长)》 《浪淘沙(一名卖花声)》 《望江南·闲梦远》 《三台令(不寐倦长更)》 《破阵子·四十年来家国》 《忆江南·多少恨》 《捣练子(一名深院月)》 《临江仙·樱桃落尽春归去》 《乌夜啼·昨夜风兼雨》 《望江梅(闲梦远,南国正清秋)》 《虞美人(春花秋月何时了)》 《木兰花·晓妆初了明肌雪》 《喜迁莺·晓月坠》 《谢新恩·秦楼不见吹箫女》 《长相思(云一緺)》 《相见欢·无言独上西楼》 《浣溪沙(红日已高三丈透)》 《浣溪沙(转烛飘蓬一梦归)》 《长相思·一重山》 《病起题山舍壁》 《相见欢·无言独上西楼》 《一斛珠·晓妆初过》 《九月十日偶书》 《临江仙(樱桃落尽春归去)》 《蝶恋花(遥夜亭皋闲信步)》 《长相思(一名双红豆、山渐青、忆多娇)》 《虞美人·春花秋月何时了》 《浣溪沙·红日已高三丈透》 《望江梅(闲梦远,南国正芳春)》

虞美人·风回小院庭芜绿注释

①《续选草堂诗余》等本中有题作“春怨”。②风:指春风。芜:丛生的杂草。庭芜:庭院里的草。③柳眼:早春柳树初生的嫩叶,好像人的睡眼初展,故称柳眼。李商隐二月二日》诗中有“花须柳眼多无赖,紫蝶黄蜂俱有情”之句。又元稹寄浙西李大夫》(四首之一),也有“柳眼梅心渐欲春”的诗句。春相续:一年一年的春天继续冬天来到人间。④独:独自,单独。无言:没有话语。⑤竹声:春风吹动竹林发出的声响。竹,古乐八音之一。指竹制管乐器,箫、管、笙、笛之类。新月:初升的月亮,又每月初一的月亦称新月或朔日月。似当年:和往年差不多。⑥笙歌:泛指奏乐唱歌,这里指乐曲。尊前:《词综》、《全唐诗》、《词谱》、《历代诗余》等本均作“尊罍(léi)”。尊,酒杯,罍,一种酒器。小口大肚,有盖。上部有一对环耳,下部有一鼻可系。尊罍在:意谓酒席未散,还在继续。全句意谓:乐曲演奏未完,酒宴未散,仍在继续。⑦池面冰初解:池水冰面初开,指时已初春。⑧烛:蜡烛。香:熏香。烛明香暗,是指夜深之时。画堂:吕本二主词同此;吴本二主词误作“画歌”;《花草粹编》、《古今诗余醉》、《词综》、《全唐诗》等本均作“画楼”;《词谱》中作“画阑”。画堂,指华丽而精美的君室。深:吴本二主词中误作“声”,指幽深。⑨清霜残雪:形容鬓发苍白,如同霜雪,谓年已衰老。思难任(rèn):思,忧思。难任,难以承受。意谓忧思令人难以承受,即指极度忧伤。《古今词统》、《续选草堂诗余》、《词综》、《词谱》、《词林纪事》、《全唐诗》等本均作“思难禁”。

虞美人·风回小院庭芜绿赏析二

  宋朝王銍《默记》称太宗派徐铉去看李煜,信有老卒守门。徐铉说奉旨来见,“老卒往报。徐入,立庭下”。可见李煜住处实况。“又后主在赐第因七夕命故妓作乐,声闻于外。太宗闻之大怒。”李煜赐第中还有故妓,能作乐。这首词里正反映了这种生活。开头称春风又回到小院里来,院子里的草又绿了。院子里的柳条上新生柳叶,细长如人睡眼初展,这样的柳叶在春天到来时,连续着生出来。这里写出小院中春天的信息,可以从庭草的绿色里,从柳叶的舒展和相续生出中看出来。“柳眼春相续”,写得很细,是诗人的观察。这里也透露出他的寂寞之感来。他在《玉楼春》里写在金陵时的春天景象:“晚妆初了明肌雪,春殿嫔娥鱼贯列。凤箫吹断水云闲,重按霓裳歌遍彻。”是盛极一时,跟被拘留中的寂寞正好构成对照。想起当日的情况,靠着栏杆半天没有一句话,透露他对故国之思的痛苦心情。这时想替自己排解,说风吹竹子的声音和新月的照耀还象当年。想来小院中还有竹子,春风吹来,还有竹声。不过跟《玉楼春》写的“醉拍阑干情味切”相比,这时的“半日独无言”又构成鲜明的对照了。

  下半阙写他在赐第里还有故妓,还可以奏乐。笙歌未散,酒杯还在,还可以喝酒。春天到来,池面冰开始融化了。就他的处境来说,是否也象东风解冻呢?“烛明香暗画堂深,满鬓清霜残雪思难任。”用“烛明香暗”来陪衬“画堂深”,用“满鬓清霜残雪”的霜雪来反衬东风解冻的“冰初解”。“画堂深”是深沉,看来故妓的奏乐也是寂寞中的聊以自慰,不能跟“凤箫吹断水云闲,重按霓裳歌遍彻”相比,所以无法解除寂寞,因此有画堂深沉的感觉。东风解冻透露春天的气息,但对他说来,春天永远过去了,这表现在四十岁光景的人已经是满鬓霜雪了,这里含有对故国的怀念、亡国的痛苦难以负担。这首词,结合被俘后的生活来反映故国之思,写春天的到来,东风的解冻,都无法减轻他的痛苦。

虞美人·风回小院庭芜绿赏析一

  这是一首抒写伤春怀旧之情的作品。从全词看,充满着往事不堪回首的怨愁情思,应是李煜后期的作品,故也有人称其为是后主绝命词第二首。

  此词追昔抚今,在对生机盎然、勃勃向上的春景中寄寓了作者的深沉怨痛,在对往昔的依恋怀念中也蕴含了作者不堪承受的痛悔之情。周汝昌评之曰:“沉痛而味厚,殊耐咀含。学文者细玩之,可以识多途,体深意,而不徒为叫嚣浮化之词所动。”

  词的上片,写春景以引抒出对过去岁月追忆。作者以景入情,用细腻的观察、清丽的语言极力刻画出了一幅生机勃勃的春光图。但“风回”一句也让读者隐约感到作者虽面对春色,心中却满是旧思的忧愤之情。“凭栏”句一出,词意渐明,“无言”中仿佛有千言万语。“依旧”是对往昔的怀恋,对现实的感慨。如果说上片还是清丽多于灰暗,春光胜于春愁的话,那么下片则是把上片原有的那一点点由回忆中升起的生机在现实的痛苦中消灭了。承接上片引出的对奢华生活的回忆更加深了对现实的不满和愁怨,“烛明”一句中孤独情思,到了“满鬓”一句无法自禁,哀怨至极。这是全词的点题之句,也是全词中最具情感震撼力的一句。全词描写生动,笔触细致,情景融汇,由景见情,由情生景,借伤春以怀旧,借怀旧以发怨,借发怨以显痛苦,结构精妙,意象生动,在感情上十分挚烈,艺术手法上相当成熟,是一篇难得的佳作。

李煜简介

李煜(937-978),初名从嘉,字重光,号钟隐,南唐中主第六子。徐州人。宋建隆二年(961年)在金陵即位,在位十五年,世称李后主。他嗣位的时候,南唐已奉宋正朔,苟安于江南一隅。宋开宝七年(974年),宋太祖屡次遣人诏其北上,均辞不去。同年十月,宋兵南下攻金陵。明年十一月城破,后主肉袒出降,被俘到汴京,封违命侯。太宗即位,进封陇西郡公。太平兴国三年(978)七夕是他四十二岁生日,宋太宗恨他有「故国不堪回首月明中」之词,命人在宴会上下牵机药将他毒死。追封吴王,葬洛阳邙山。后主前期词作风格绮丽柔靡,还不脱「花间」习气。国亡后在「日夕只以眼泪洗面」的软禁生涯中,以一首首泣尽以血的绝唱,使亡国之君成为千古词坛的「南面王」(清沈雄《古今词话》语),正是「国家不幸诗家幸,话到沧桑语始工」。这些后期词作,凄凉悲壮,意境深远,已为苏辛所谓的「豪放」派打下了伏笔,为词史上承前启后的大宗师,如王国维人间词话》所言:「词至李后主而眼界始大,感慨遂深。」至于其语句的清丽,音韵的和谐,更是空前绝后的了。后主本有集,已失传。现存词四十四首。
宋词三百首 春天 写景 怀旧

本文提供虞美人·风回小院庭芜绿原文,虞美人·风回小院庭芜绿翻译,虞美人·风回小院庭芜绿赏析,虞美人·风回小院庭芜绿拼音版,李煜简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/5053.html