【南吕】一枝花_合筝酒酣春拼音版

作者:乔吉 朝代:元朝
【南吕】一枝花_合筝酒酣春原文
合筝

酒酣春色浓,帘卷花阴静。佳人娇和曲,豪客醉弹筝。心与手调停,敛袂待弦初定,雁行斜江月影。搊挣银甲指拨轻清,按金缕歌喉数声。

【梁州第七】歌应指似林莺呖呖,指随歌似山溜泠泠,同声相应的凉州令。滴银盘秋雨,敲玉树春冰,恰壮怀慷慨,又私语丁宁。迸琼珠万颗瑽琤,间骊珠一串分明。恰便似卓文君答抚琴相如,黄念奴伴开元寿宁,小单于学鼓瑟湘灵绎如也以成,迟疾纤巧随抠掐无些儿病。腔儿稳,字儿正,一对儿合得着绸缪有情,效鸾凤和鸣。

【尾】煞强如泣琵琶泪湿青衫上冷,仿佛似鹦鹉声讹锦罩内听,洗得平生耳根净。风流这生,乞戏可憎,我便有陶学士的鼻凹也下不得絣。

私情

云髫金雀翘,山隐青鸾鉴,藕丝轻织粉,湘水细揉蓝。性子儿岩嵌,小可底难摇撼,起初儿着莫咱,假撇清面北眉南,实怕儹红愁绿惨。

【梁州第七】不显豁意头儿甚好,不寻常眼脑儿偏馋,酒席间闲话儿将他来探。都笑科儿承答,冷诨儿包含,不能够空便。因此上云雨尴九咸,老婆婆坐守行监,狠撅丁暮四朝三,不能够偷工夫恰喜喜欢欢,怕蹶撒也却忑忑忐忐,知消息早哝哝喃喃。儹科,斗喊,风声儿惹起如何揞,从那遍再谁敢?有等乾咽唾的杓俫死嘴口斩。委实难耽。

【尾】从今将凤凰巢鸳鸯殿遮笼教暗,将金缝锁玉连环对勘的严,锦片也似前程做的来不愚滥。非是咱不甘,不是你不堪,只被这受惊怕的恩情都吓破我胆。

杂情

粉云香脸试搽,翠烟腻眉学画,红酥润冰笋手,乌金渍玉粳牙,鬓拢宫鸦。改样儿新鞋袜,挑粉垢修指甲。收拾得所事儿温柔,妆点得诸余里颗恰。

【梁州】堪笑这没分晓的妈妈,则抱得不啼哭娃娃。小心儿一见了相牵挂,腿厮捺着说话,手厮把着行踏,额厮拶着作耍,腮厮揾着温存,肩厮挨着曲和琵琶,寻题目顶真续麻。常子是笑没盈弄盏传杯,好吃。阑同床共塌,热兀罗过饭供茶。那些,喜呷,天来大怪胆儿无惯怕。这些时变了话,小则小心肠儿到狡猾,显出些情杂。

【骂玉郎】但些儿头疼眼热我早心惊呀,着疼热只除咱,寻方里药占龟卦。直到吃得粥食,离了卧榻,恰撇得心儿下。

【感皇恩】看承似美玉无暇,谁敢帮野草闲花。曹大家卖杏虎,裴小蛮学撒撇,温太真索妆虾。丽春园扎撒,鸣珂巷南衙,现而今如嚼蜡,似咬瓦,若抟沙。

【采茶歌】喜时节脸烘霞,笑时节眼生花,一霎时一天风雪冷鼻凹。本待做曲吕木头车儿随性打,原来是滑出律水晶球子怎生拿。

【南吕】一枝花_合筝酒酣春拼音版
hé zhēng

jiǔ hān chūn sè nóng ,lián juàn huā yīn jìng 。jiā rén jiāo hé qǔ ,háo kè zuì dàn zhēng 。xīn yǔ shǒu diào tíng ,liǎn mèi dài xián chū dìng ,yàn háng xié jiāng yuè yǐng 。zǒu zhèng yín jiǎ zhǐ bō qīng qīng ,àn jīn lǚ gē hóu shù shēng 。

【liáng zhōu dì qī 】gē yīng zhǐ sì lín yīng lì lì ,zhǐ suí gē sì shān liū líng líng ,tóng shēng xiàng yīng de liáng zhōu lìng 。dī yín pán qiū yǔ ,qiāo yù shù chūn bīng ,qià zhuàng huái kāng kǎi ,yòu sī yǔ dīng níng 。bèng qióng zhū wàn kē cōng chēng ,jiān lí zhū yī chuàn fèn míng 。qià biàn sì zhuó wén jun1 dá fǔ qín xiàng rú ,huáng niàn nú bàn kāi yuán shòu níng ,xiǎo dān yú xué gǔ sè xiāng líng yì rú yě yǐ chéng ,chí jí xiān qiǎo suí kōu qiā wú xiē ér bìng 。qiāng ér wěn ,zì ér zhèng ,yī duì ér hé dé zhe chóu miù yǒu qíng ,xiào luán fèng hé míng 。

【wěi 】shà qiáng rú qì pí pá lèi shī qīng shān shàng lěng ,fǎng fó sì yīng wǔ shēng é jǐn zhào nèi tīng ,xǐ dé píng shēng ěr gēn jìng 。fēng liú zhè shēng ,qǐ xì kě zēng ,wǒ biàn yǒu táo xué shì de bí āo yě xià bú dé bēng 。

sī qíng

yún tiáo jīn què qiào ,shān yǐn qīng luán jiàn ,ǒu sī qīng zhī fěn ,xiāng shuǐ xì róu lán 。xìng zǐ ér yán qiàn ,xiǎo kě dǐ nán yáo hàn ,qǐ chū ér zhe mò zán ,jiǎ piě qīng miàn běi méi nán ,shí pà zǎn hóng chóu lǜ cǎn 。

【liáng zhōu dì qī 】bú xiǎn huō yì tóu ér shèn hǎo ,bú xún cháng yǎn nǎo ér piān chán ,jiǔ xí jiān xián huà ér jiāng tā lái tàn 。dōu xiào kē ér chéng dá ,lěng hùn ér bāo hán ,bú néng gòu kōng biàn 。yīn cǐ shàng yún yǔ gān jiǔ xián ,lǎo pó pó zuò shǒu háng jiān ,hěn juē dīng mù sì cháo sān ,bú néng gòu tōu gōng fū qià xǐ xǐ huān huān ,pà juě sā yě què tè tè tǎn tǎn ,zhī xiāo xī zǎo nóng nóng nán nán 。zǎn kē ,dòu hǎn ,fēng shēng ér rě qǐ rú hé ǎn ,cóng nà biàn zài shuí gǎn ?yǒu děng qián yān tuò de sháo lái sǐ zuǐ kǒu zhǎn 。wěi shí nán dān 。

【wěi 】cóng jīn jiāng fèng huáng cháo yuān yāng diàn zhē lóng jiāo àn ,jiāng jīn féng suǒ yù lián huán duì kān de yán ,jǐn piàn yě sì qián chéng zuò de lái bú yú làn 。fēi shì zán bú gān ,bú shì nǐ bú kān ,zhī bèi zhè shòu jīng pà de ēn qíng dōu xià pò wǒ dǎn 。

zá qíng

fěn yún xiāng liǎn shì chá ,cuì yān nì méi xué huà ,hóng sū rùn bīng sǔn shǒu ,wū jīn zì yù jīng yá ,bìn lǒng gōng yā 。gǎi yàng ér xīn xié wà ,tiāo fěn gòu xiū zhǐ jiǎ 。shōu shí dé suǒ shì ér wēn róu ,zhuāng diǎn dé zhū yú lǐ kē qià 。

【liáng zhōu 】kān xiào zhè méi fèn xiǎo de mā mā ,zé bào dé bú tí kū wá wá 。xiǎo xīn ér yī jiàn le xiàng qiān guà ,tuǐ sī nà zhe shuō huà ,shǒu sī bǎ zhe háng tà ,é sī zā zhe zuò shuǎ ,sāi sī wù zhe wēn cún ,jiān sī āi zhe qǔ hé pí pá ,xún tí mù dǐng zhēn xù má 。cháng zǐ shì xiào méi yíng nòng zhǎn chuán bēi ,hǎo chī 。lán tóng chuáng gòng tā ,rè wū luó guò fàn gòng chá 。nà xiē ,xǐ gā ,tiān lái dà guài dǎn ér wú guàn pà 。zhè xiē shí biàn le huà ,xiǎo zé xiǎo xīn cháng ér dào jiǎo huá ,xiǎn chū xiē qíng zá 。

【mà yù láng 】dàn xiē ér tóu téng yǎn rè wǒ zǎo xīn jīng ya ,zhe téng rè zhī chú zán ,xún fāng lǐ yào zhàn guī guà 。zhí dào chī dé zhōu shí ,lí le wò tà ,qià piě dé xīn ér xià 。

【gǎn huáng ēn 】kàn chéng sì měi yù wú xiá ,shuí gǎn bāng yě cǎo xián huā 。cáo dà jiā mài xìng hǔ ,péi xiǎo mán xué sā piě ,wēn tài zhēn suǒ zhuāng xiā 。lì chūn yuán zhā sā ,míng kē xiàng nán yá ,xiàn ér jīn rú jiáo là ,sì yǎo wǎ ,ruò tuán shā 。

【cǎi chá gē 】xǐ shí jiē liǎn hōng xiá ,xiào shí jiē yǎn shēng huā ,yī shà shí yī tiān fēng xuě lěng bí āo 。běn dài zuò qǔ lǚ mù tóu chē ér suí xìng dǎ ,yuán lái shì huá chū lǜ shuǐ jīng qiú zǐ zěn shēng ná 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

乔吉的诗词大全 乔吉的代表作 写过的诗词

《【双调】乔牌儿_别情凤求凰》 《殿前欢(拍栏杆)》 《【双调】春闺怨》 《【南吕】梁州第七_射雁鱼尾红》 《【双调】殿前欢_里西瑛号懒》 《【正宫】绿幺遍》 《【商调】集贤宾_咏柳忆别恨》 《【双调】水仙子_廉香林南园》 《春闺怨(黑海春愁浑无处躲)》 《春闺怨·不系雕鞍门前柳》 《杂剧·李太白匹配金钱记》 《【双调】钱丝泫》 《【南吕】一枝花_合筝酒酣春》 《小桃红·春闺怨》 《【不知宫调】》 《春闺怨·不系雕鞍门前柳》 《朝天子(暖烘,醉客)》 《朝天子(江声撼枕)》 《【双调】卖花声》 《【双调】折桂令_上已游嘉禾》 《【正宫】醉太平_题情离情厮》 《【中吕】山坡羊_寓兴鹏抟九》 《【越调】柳营曲》 《【南吕】四块玉_咏手弦上看》 《【南吕】玉交枝》 《折桂令·七夕赠歌者》 《小桃红·春闺怨》 《【越调】凭栏人》 《杂剧·玉箫女两世姻缘》 《【双调】雁儿落过得胜令_自适黄花开》 《【中吕】红绣鞋_竹衫儿并刀》 《折桂令·客窗清明》 《【双调】沉醉东风_倩人扶观璚》 《【中吕】朝天子_歌者簪山桔》 《朝天子(疏狂逸客)》 《【中吕】喜春秋》 《折桂令·丙子游越怀古》 《【商调】梧叶儿_出金陵尘暗》 《【双调】庆东原_青田九楼山》 《【越调】斗鹌鹑_歌姬教坊驰》 《【越调】小桃红_赠刘牙儿瓠》 《杂剧·杜牧之诗酒扬州梦》 《折桂令·七夕赠歌者》 《红绣鞋(脸儿嫩难藏酒晕)》 《【南吕】阅金经》 《【中吕】满庭芳_铁马儿虚檐》 《【双调】新水令_闺丽绣闺深》 《折桂令·客窗清明》 《【双调】清江引_笑靥儿盈盈》 《【越调】天净沙_即事笔尖扫》 《【越调】酒旗儿》 《【双调】行香子_题情燕僽莺》 《【仙吕】赏花时_风情春透天》

乔吉简介

乔吉(约1280~1345),字梦符,又名吉甫。号鹤笙翁、惺惺道人。太原(今属山西)人。流寓杭州。一生穷困不得志,浪迹江湖,寄情诗酒。以《西湖梧叶儿》一百篇,蜚声词坛,所著杂剧十一种,今存《扬州梦》、《两世姻缘》、《金钱记》三种。其散曲作品数量之多仅次于张可久,与张可久齐名。其作品雅俗兼赅,生动活泼,以清丽为主。以出奇制胜。有《梦符散曲》。李开先说他的散曲「种种出奇而不失之怪」,并说「乐府之有乔、张,犹诗家之有李、杜」,给予极高评价。今存小令二百零九首,套数十一篇。
辞赋精选

本文提供【南吕】一枝花_合筝酒酣春原文,【南吕】一枝花_合筝酒酣春翻译,【南吕】一枝花_合筝酒酣春赏析,【南吕】一枝花_合筝酒酣春拼音版,乔吉简介

转载请注明:原文链接 | http://www.83366.net/shi/60050.html